Veiligheid

Sociale veiligheid
We verstaan onder een sociaal veilige school, een school waar iedereen zich thuis voelt. Leerlingen voelen zich serieus genomen door leraren, pesten en discrimineren niet. De school gaat sociaal onveilig gedrag tegen, maar voorkomt dat gedrag ook door een actieve, positieve stimulering van sociaal gedrag. Daarvoor bestaan in iedere groep heldere afspraken hoe we met elkaar om gaan. Hierdoor ontstaat een veilig klimaat, waarbinnen de school problemen al in een vroeg stadium kan onderkennen en daarop kan reageren.

De sociale veiligheid van leerlingen en personeel heeft een vaste plek in het schoolbeleid. Minstens twee maal per jaar wordt tijdens personeelsvergaderingen de sociale veiligheid geëvalueerd. Daar waar nodig worden aanpassingen in het beleid beschreven. In iedere klassenmap is een afsprakenboek opgenomen met regels en afspraken die de veiligheid op school zo goed mogelijk moeten waarborgen.

Fysieke veiligheid
Alle scholen van SCO Delft e.o. hanteren het instrument ‘De Arbomeester’. Onderdelen die jaarlijks aan de orde komen zijn: onderzoek naar onveilige situaties in en om de school (RI&E), het scholen van personeel op het gebied van bedrijfshulpverlening en EHBO, verzuimbeleid, ongevallenregistratie, ontruimingsoefeningen (2x per jaar). Ongevallen worden geregistreerd in een daarvoor bestemd schrift in de directieruimte. Het  veiligheidsbeleid is beschreven voor de school en is te vinden in de directieruimte in de map ‘veiligheid’