Kwaliteit

De kwaliteit van ons onderwijs wordt op diverse niveaus bewaakt. Natuurlijk door de leerkrachten, intern begeleider en de directie. Ook externe instanties beoordelen ons onderwijs.

De kwaliteit van onderwijs is echter niet te vangen in een definitie. Wat is goed onderwijs? De ene leerkracht kan een ander beeld hebben van goed onderwijs, dan de andere leerkracht. Dat beeld kan ook bij ouders verschillen. Ook de inspectie kijkt met een bepaalde bril. Daarom is het heel belangrijk om samen in dialoog te gaan en te blijven over de vraag wat goed onderwijs is. Op De Ark stellen we ons regelmatig de vragen: ‘Wat willen we bereiken met ons onderwijs?’ ‘Wat is goed onderwijs?’ en ‘Wat hebben we daarvoor nodig?’ We organiseren jaarlijks panelavonden om binnen bepaalde thema’s over deze drie vragen met ouders in dialoog te gaan. Bij de visie en missie van de school kunt u zien wat we onder goed onderwijs verstaan.

Het SCO Delft e.o., waartoe alle christelijke basis- en voortgezet scholen van Delft behoren, is ervan overtuigd dat ieder kind bedoeld is om te schitteren.

De missie van SCO Delft e.o. is een aantrekkelijke, inspirerende, lerende omgeving te bieden waarin leerlingen en medewerkers kansen aangereikt krijgen en gestimuleerd worden zich te ontplooien zodat zij kunnen schitteren.

Vanuit de inspectie hebben we basistoezicht. Omdat we al jaren al bovengemiddeld scoren op de landelijke toetsen, hebben we het vertrouwen gekregen van de inspectie. Via het jaarverslag, het schoolplan en de toetsresultaten leggen we jaarlijks verantwoording af aan de inspectie.