Tevredenheid

In juni 2017 is een oudertevredenheidspeiling gedaan naar de ontwikkelingen rond de nieuwe school. Voorafgaand is er input ontvangen vanuit het team en zijn er ideeën opgedaan tijdens panelavonden met ouders.

De vragenlijst is door 55 personen ingevuld. Veel ouders vinden dat ze voldoende geïnformeerd worden over de ontwikkelingen rondom de samenvoeging van De Ark en De Bron. Daarbij voelt een groot deel hiervan zich betrokken bij het proces en is er vertrouwen dat de samenvoeging geen negatieve invloed heeft op de ontwikkeling van hun kind(eren).

Over ouderbetrokkenheid kan gezegd worden dat men tevreden is voor wat betreft het aantal contactmomenten over de ontwikkeling van hun kind. Ouders zien hun rol in de nieuwe school graag groter. Ook zijn zij bereid om hun vakkennis in te zetten voor school ter verrijking van het leeraanbod.

Ouders voelen zich prettig bij de Open christelijke identiteit van de school. Ze vinden het belangrijk dat bijbelverhalen verteld worden in de klas en daarbij dat kinderen ook kennisnemen van andere geloofsovertuigingen.

Wetenschap en technologie zou een prominente plek moeten krijgen in het onderwijsaanbod volgens ouders. Zij vinden het ook belangrijk dat kinderen vanaf groep 5 de beschikking krijgen over een eigen device, zoals een tablet. Ook zou programmeren opgenomen moeten worden in het onderwijsaanbod.

Ouders kunnen zich erin vinden als natuur en bewegen centraal komt te staan in de visie van de nieuwe school. En het meedoen aan maatschappelijke/sociale projecten moet op school de aandacht hebben.