Uit het schoolplan

We vinden het belangrijk om u regelmatig te informeren over de schoolontwikkeling. Hieronder vindt u een aantal doelen, die dit schooljaar centraal staan.

  • Samen wijzer: Het team oriënteert zich op mogelijkheden, waarbij wordt samengewerkt met andere scholen en instellingen. Ook bezoekt het team vernieuwingsscholen om zicht te krijgen op mogelijkheden om lesprogramma’s vakoverstijgend aan te bieden.
  • Wetenschap en technologie: Leerkrachten nemen kennis van de manieren waarop je wetenschap en technologie een plek kunt geven in het onderwijsaanbod. Ook onderzoeken zij mogelijkheden om onderzoekend en ontwerpend leren in relatie tot wetenschap en technologie vorm te geven.
  • Basisvakken centraal: Op het gebied van rekenen, begrijpend lezen, woordenschat, spelling en technisch lezen zijn normen opgesteld die passen bij de leerlingpopulatie van De Ark. Ook worden mogelijkheden onderzocht op het gebied van IT om tijdens de verwerking van basisvakken direct feedback te kunnen geven aan leerlingen.
  • Identiteit: Op vaste momenten in het jaar wordt aandacht besteed aan de Christelijke identiteit van de school.
  • Overstap naar het voortgezet onderwijs: We hebben criteria opgesteld die passen bij de verschillende uitstroomniveaus naar het voortgezet onderwijs. Deze criteria worden afgestemd met het voortgezet onderwijs en andere SCO-scholen.
  • Engels als tweede taal: de leerkrachten behouden hun kwaliteit wat betreft de didactiek en eigen vaardigheid op het gebied van Engels.

Onderstaande doelen hebben betrekking op de zorgstructuur. Op de meting die wordt uitgezet door PPO Delflanden voor het schoolondersteuningsprofiel willen we binnen het thema ‘lichte ondersteuning’ op verschillende deelgebieden minimaal een 8 scoren.

 • (meer)begaafdheid: Ilja Mulder volgt een master die haar opleidt tot hoogbegaafdenspecialist. Het beleid rondom (meer)begaafdheid is aan het eind van het schooljaar kritisch bekeken en herzien.
 • Dyslexie: De uitvoering van het huidige dyslexieprotocol is juli 2016 geëvalueerd en gemonitord.
 • Zorgvergaderingen: Vier keer per jaar wordt een zorgvergadering georganiseerd om kennis te delen en samen te komen tot schoolafspraken op het gebied van gedrag, schorsing-/ en verwijdering, taal/lezen en dyscalculie.

ParnasSys – Schoolplan 2015-2019