Advies op maat

18
apr

Elk schooljaar in april vindt de Centrale Eindtoets voor groep 8 plaats. Met de Centrale Eindtoets kunnen de leerlingen laten zien wat ze in acht jaar basisschooltijd hebben geleerd. De Centrale Eindtoets bestaat uit de onderdelen Nederlandse taal, rekenen en wereldoriëntatie. De kinderen van groep 8 hebben in februari al het schooladvies gekregen. Om een schooladvies te bepalen kijken we onder andere naar de werk,- en leerhouding, leerlingsvolgsysteem, resultaten op de methodetoetsen (en dan vooral op de basisvakken begrijpend lezen, rekenen en spelling) en we nemen de percentielscore van de entreetoets mee. In overleg met verschillende locaties van het voortgezet onderwijs hebben wij als school een overzicht gemaakt van de criteria die passen bij de verschillende uitstroomniveaus. Dit overzicht geeft ouders ook inzicht in de opbouw van het advies.

Met de Centrale Eindtoets meet de school of het advies in de goede richting gegeven is. Wanneer de uitslag van een kind hoger uitvalt, kan het advies worden heroverwogen. De Centrale Eindtoets geeft een advies voor best passend brugklastype van VMBO basisberoeps tot en met VWO. De Centrale Eindtoets geeft geen advies voor praktijkonderwijs (pro). Om tot een advies pro te komen worden onder andere ook IQ en sociale vaardigheden meegenomen. Met de invoering van de Wet passend onderwijs hebben scholen (po en vo) een zorgplicht voor leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften. De school moet elke aangemelde leerling met extra ondersteuningsbehoeften een passende onderwijsplek bieden. Voor toelating op het voortgezet speciaal onderwijs (VSO) moet het samenwerkingsverband vo een toelaatbaarheidsverklaring afgeven.


Oud nieuws

18 apr Panelavond de nieuwe school
13 apr Vanuit de plusklas
23 feb De nieuwe school
20 feb Oefening baart kunst
16 feb Gezond trakteren